Header 2.jpg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Hieros Gamos Festival wordt georganiseerd door Awareness Events en wordt gehouden op: 
Groepskampeerterrein De Abbert 
Stobbenweg 13 
8251 PX Dronten 
M 06 1888 4910 (Hilde Nienhaus) 
E hilde@hierosgamos.nl 
W www.hierosgamosfestival.nl 
Triodos Bank 212.273.698, tnv Awareness Events.
1.2 Het Hieros Gamos Festival biedt een platform om in een veilige omgeving de relatie met jezelf en de ander te ervaren.
1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met het Hieros Gamos Festival worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling. 
1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Den Haag bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden. 
1.5 Onder deelnemer verstaan wij de mensen die een toegangskaart kopen voor het Hieros Gamos Festival. 1.6 Onder medewerker verstaan wij de mensen die hun product of dienst op het Hieros Gamos Festival aanbieden, als marktverkoper, workshopgever, hoeder of vrijwilliger.

2. Inschrijving 


2.1 Inschrijving voor deelname aan het Hieros Gamos Festival is alleen mogelijk door middel van inschrijven via de Eventix module op www.hierosgamosfestival.nl, tenzij anders overeengekomen. 2.2 De inschrijving wordt bevestigd met het ontvangen van een mail met QR codes van Eventixt.  2.3 Met inschrijving voor het Hieros Gamos Festival geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 2.4 Inschrijving geschiedt voor het gehele festival. Deelname per dag is niet mogelijk.

3. Annuleringsvoorwaarden

3.1 Deelnemers (tenzij medewerker, zie 3.2): Eenmaal betaalde toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Wel staat het de deelnemer vrij om zijn/haar toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen. De deelnemer laat in dat geval de organisatie van het Hieros Gamos Festival weten wie er in zijn/haar plaats komt.

3.2 Medewerkers:

  • Bij annulering vóór 15 april wordt het volledige bedrag minus €25 administratiekosten teruggestort.
  • Bij annulering na 15 april tot 14 dagen voor het festival is 50% van het entreebedrag verschuldigd. De eventuele bestelde extra’s (eetpakket, slaapaccomodatie)) worden 100% terugbetaald.
  • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang, met de dinsdag van de festivalweek als startdatum, is het gehele bedrag verschuldigd, inclusief bestelde extra’s. Het staat de medewerker vrij om in dat geval haar entreebewijs door te geven aan een andere persoon om als deelnemer aanwezig te zijn. De medewerker laat in dat geval de organisatie van het Hieros Gamos Festival weten wie er in zijn of haar plaats komt.

3.3 Als het festival door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te worden verleent de Hieros Gamos Festival organisatie geen restitutie van inschrijfgelden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) het Hieros Gamos Festival geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival, te weten medewerkers, vrijwilligers, deelnemers of toeleverende partijen. 
4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden. 
4.3 De deelnemer is aansprakelijk voor door hem/haar veroorzaakte beschadiging aan terrein, tenten of apparatuur.

5. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties

5.1 Publicaties van het Hieros Gamos Festival zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers en medewerkers van het Hieros Gamos Festival. De deelnemers zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het festival. Dit recht houdt onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming.

6. Privacy 


6.1 Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het Hieros Gamos Festival. 
6.2 Tijdens het festival worden foto’s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Na afloop van het festival wordt aan alle deelnemers een link met de foto’s gestuurd en kan er bezwaar gemaakt worden tegen foto’s waar de deelnemer zelf op staat. Deze worden dan verwijderd. Nadat de reactietijd op de mail met link verstreken is, beschouwen wij de foto’s als vrij bruikbaar voor publicaties.

7. Veiligheid

7.1 Bij alle activiteiten tijdens het Hieros Gamos Festival staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers en vrijwilligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen. 
7.2 De organisatie van het Hieros Gamos Festival behoudt zich het recht voor deelnemers van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden. 
7.3 Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient hij/zij deze te melden aan de de organisatie en/of haar vrijwilligers. 
7.4 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie. 
7.4 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerkers bekend is. 
7.5 Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan. 
7.6 Hieros Gamos is een alcoholvrij festival en wij vragen alle aanwezigen dit te respecteren.

8. Versie, Publicatie en Aanpassingen

8.1 Deze voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen. 
8.2 Dit is versie: 2020-1.0. 
8.3 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van de Hieros Gamos Festival. 
8.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers van het Hieros Gamos Festival en andere publicaties zoals het internet binden het Hieros Gamos Festival niet. Het Hieros Gamos Festival behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.